Общо събрание ФБПФ

тема
дата
15/5/2019
автор
Ива Димова

П О К А Н А

за

О Б Щ О С Ъ Б Р А Н ИЕ

на

Федерация „Българскипациентски форум”

Управителеният съвет на Федерация „Български пациентски форум” на основание свое решение от 14.05.2019 г. и на основание чл.26 от ЗЮЛНСЦи чл.22 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание, което ще се проведе на 15.06.2019 г. в 15.30 ч. на адрес: Хотел "Свети Никола" – гр.Сандански,

при следния дневен ред:

1. Определяне на Председател,Протоколчик и Преброител на комисия на Общото събрание;

2. Отчет за работата на УС на ФБПФ за 2018 г;

3. Приемане на ГФО за 2018 г. на Сдружението;

4. Разни.

Поканват се членовете на сдружението да участват в общото събрание на Федерацията лично или чрез упълномощено от тях лице.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе на 15.06.2019 г. в 16.30 ч. на същия адрес при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Настоящата покана се излага на видно място в офиса на Федерацията, намиращ се на адрес: гр. София, ж.к. "Света троица", бл.297, ап.60

Присъединете се към дискусията